Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Biloxi Business Professionals BV, gevestigd in het Regus Equinox gebouw, J.P. Coenstraat 7 te Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28114781.

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Biloxi Business Professionals BV (hierna te noemen Biloxi) gesloten overeenkomst in het kader van haar bedrijfsuitoefening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle artikelen zijn van toepassing op alle door Biloxi gesloten overeenkomsten.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit een met opdrachtgever gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden of die overeenkomst onverminderd tussen partijen van kracht.
 5. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een ieder, die met Biloxi een overeenkomst aangaat, of die met Biloxi in contact treedt met dit doel, derhalve ook in het geval Biloxi de afnemer is van het product of de dienst.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
 1. Alle door Biloxi uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Overeenkomsten binden Biloxi slechts indien deze schriftelijk door Biloxi zijn bevestigd. Indien Biloxi dit nalaat en een aanvang maakt met de uitvoering van de overeenkomst, wordt Biloxi geacht de overeenkomst te hebben bevestigd.
 2. Biloxi behoudt zich het recht voor de door haar voor het uitbrengen van de offerte gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient Biloxi tijdig alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor het opstellen van deze offerte.
 4. Opdrachtgever dient strikte vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot de gegevens die in de door Biloxi uitgebrachte offertes zijn opgenomen.

Artikel 3: Overeenkomst
 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door Biloxi, of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Biloxi.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Biloxi binden haar niet, tenzij deze afspraken door de bevoegde personen van Biloxi schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst binden Biloxi eerst indien en nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Biloxi is gerechtigd om, te hare beoordeling, niet wezenlijke veranderingen in de door haar te verrichten diensten aan te brengen, indien zij zulks noodzakelijk acht, zonder dat opdrachtgever hieraan enige aanspraak kan ontlenen.

Artikel 4: Prijs
 1. Alle door Biloxi opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Biloxi gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de prijswijziging niet ingaat binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 21 dagen na factuurdatum.
 2. Biloxi is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen.
 3. Betaling dient à contant zonder korting of compensatie op een door Biloxi aan te wijzen bank- of girorekening te geschieden.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever de wettelijke rente plus 2  procent verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
 6. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever de door Biloxi in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6: Inlenersaansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever garandeert dat hij voor zijn aan Biloxi ter beschikking gestelde werknemers zal voldoen aan de verplichting om sociale premies en loonbelasting in te houden en af te dragen. Opdrachtgever garandeert voorts dat hij eventueel daarnaast uitsluitend freelancers aan Biloxi ter beschikking zal stellen die de op verzoek aan Biloxi uit te reiken zelfstandigheidverklaring hebben getekend. Ten bewijze daarvan zal opdrachtgever binnen redelijke termijn een afschrift van deze verklaringen aan Biloxi toezenden.
 2. Indien Biloxi door of namens de Belastingdienst zou worden aangesproken ter voldoening van loonbelasting, dan wel premies sociale verzekeringen, overwegende dat opdrachtgever ten aanzien van de freelancers inhoudings-plichtig zou zijn in het kader van de sociale verzekeringswetten, zal opdrachtgever de volledige kosten hiervan voor zijn rekening nemen en Biloxi terstond en per omgaande voldoen in de schade die Biloxi hierdoor lijdt.
 3. Onder de kosten, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt (onder meer) verstaan: de verschuldigde inhoudingen in het kader van Wet op de Loonbelasting inclusief verhogingen en/of boete, de geheven premies sociale verzekering, een ambtshalve verhoging ex art. 12 van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV), alsmede de procedure- en advieskosten ter zake.
 4. Opdrachtgever zal zich onthouden van het aanspreken van Biloxi, in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, zowel in als buiten rechte, ter zake van de inhoudingen in het kader van de Wet op de Loonbelasting, alsmede met betrekking tot premieheffing sociale verzekeringen ten aanzien van de door opdrachtgever ingeschakelde werknemers en/of freelancers.
 5. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Biloxi bewijzen te overleggen waaruit de kwartaalbetaling van sociale premies aan de uitvoeringsinstelling ten aanzien van de ingeschakelde werknemers blijkt.
 6. Waar in dit artikel gesproken wordt over Biloxi dient daaronder tevens te worden begrepen opdrachtgever in de zin van afnemer van de diensten/producten van Biloxi.
 7. Bovenstaande leden van dit artikel gelden tegenover de opdrachtgever in de zin van afnemer van de diensten/ producten van Biloxi, naast hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, met name, maar niet uitsluitend, wordt hierbij gedacht aan hetgeen onder artikel 13 is bepaald.

Artikel 7: Levertijd
 1. Alle door Biloxi opgegeven (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Biloxi bekend waren.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding van een leveringstermijn brengt Biloxi niet in verzuim. In geval overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zullen partijen in overleg treden over de ontstane situatie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de door Biloxi in opdracht vervaardigde producten gaat, onverminderd het in artikel 10 van deze leveringsvoorwaarden bepaalde, eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoeding terzake van de geleverde goederen inclusief voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.

Artikel 9: Retentie
 1. Indien Biloxi goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij gemaakt heeft tot uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10: Rechten van intellectuele of Industriële eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, cursussen, trainingen, ontwikkeltrajecten, meetsystemen, trainingsmaterialen, ontwerpen, illustraties, programmatuur, etc. berusten uitsluitend bij Biloxi of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt met betrekking tot de in sub 1 van dit artikel genoemde zaken uitsluitend een gebruiksrecht, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de (inhoud van de) in sub 1 van dit artikel genoemde zaken te wijzigen of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Artikel 11: Overmacht
 1. Geen der partijen is gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Biloxi.
 2. Wanneer de overmachtsituatie meer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

Artikel 12: Einde overeenkomst
 1. Biloxi kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, de door haar gesloten overeenkomsten opzeggen door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De met opdrachtgever gesloten overeenkomst kan door Biloxi met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend;
  • Opdrachtgever een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden;
  • Biloxi na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever haar bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften;
  • Opdrachtgever weigert de door Biloxi gewenste zekerheid te verstrekken;
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de met Biloxi gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.
 3. Indien één van de in sub 2 van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet zijn eventuele vorderingen van Biloxi op opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 13: Aansprakelijkheid/vrijwaring
 1. Biloxi is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Biloxi of door haar ingeschakelde personen voor wie zij aansprakelijk is.
 2. De aansprakelijkheid van Biloxi is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
 3. De adviezen die Biloxi verstrekt, zijn vrijblijvend.
 4. Indien de werkzaamheden van Biloxi, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en is Biloxi daarvoor niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Biloxi in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de werkzaamheden verricht door Biloxi met betrekking tot de verstrekte opdracht.
 6. Bij opdrachten tot bewerking van een bestaand product berust de aansprakelijkheid jegens auteursrechthebbenden steeds bij de opdrachtgever.

Artikel 14: Geschillen/toepasselijk recht
 1. Op alle door Biloxi gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een met Biloxi gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.