Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Disclaimer

Deze disclaimer, uitsluitend van toepassing op door Biloxi Business Professionals BV beheerde websites, benoemt welke rechten u kunt ontlenen aan de informatie die via deze website wordt gepubliceerd. Door deze website te bezoeken en de op deze website gepubliceerde informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze disclaimer benoemt de volgende aspecten:
-1- E-mail
-2- Website
-3- Intellectueel eigendom
-4- Aansprakelijkheid
-5- Toepasselijk recht
-6- Wijzigingen

1. E-mail
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Biloxi Business Professionals BV zendt, is niet gegarandeerd. Biloxi Business Professionals BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Biloxi Business Professionals BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Biloxi Business Professionals BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

2. Website
Biloxi Business Professionals BV betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Biloxi Business Professionals BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Indien u via een link op deze website een website van een derde raadpleegt, wijst Biloxi Business Professionals BV u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op deze websites is door Biloxi Business Professionals BV niet geverifieerd. Biloxi Business Professionals BV aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

De op deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

3. Intellectuele eigendom
Biloxi Business Professionals BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te bewerken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biloxi Business Professionals BV. Eveneens is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biloxi Business Professionals BV niet toegestaan links naar sites van Biloxi Business Professionals BV weer te geven. 

4. Aansprakelijkheid
Biloxi Business Professionals BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Biloxi Business Professionals BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

- De informatie die op deze website wordt aangeboden
- Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Biloxi Business Professionals BV of aan u wordt gezonden
- De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
- Misbruik van deze website
- Verlies van gegevens
- Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Biloxi Business Professionals BV.

5. Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy statement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

6. Wijzigingen
Biloxi Business Professionals BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.